Obchodné podmienky

Obchodné podmienky www.ancug.sk

 

Čl. I

Úvodné
ustanovenia

1. Tieto obchodné
podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom
internetového obchodu na internetovej stránke www.ancug.sk (ďalej aj
„Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa
oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom
rozsahu porozumel ich obsahu.

2. Tieto obchodné
podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú
záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.

3. Kúpnou zmluvou
uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a Kupujúci,
ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru a služieb výlučne prostredníctvom
prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty
(ďalej len „Kúpna zmluva“).

4. Kúpna zmluva sa
spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),
zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito
obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a
realizácii.

5.
Predávajúcim je D&G Company s.r.o., so sídlom Ružinovská 4814/1, 821 02
Bratislava, IČO: 476 95 561, DIČ: 202 405 9796, zápis v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 98026/B (ďalej
len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.ancug.sk
(ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.

6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo
vzťahu k Internetovému obchodu sú:

a) kontaktné
telefónne číslo: (+421) 902
491 591 v
pracovných dňoch medzi 09:00 a 16:00
hod.

b) e-mail: ahoj@ancug.sk

c) bankové
spojenie:

IBAN:
SK94 0200 0000 0032 6404 5054

SWIFT(BIC): SUBASKBX

 

**Pri zadávaní
čísla účtu a ostatných údajov dbajte na ostražitosť, pretože v prípade
nesprávneho vyplnenia Vám tovar nebude môcť byť následne odoslaný!


7.
Predávajúci je oprávnený predávať služby (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim,
fakturáciu, zasielanie služby a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového
obchodu.

8. Kupujúcim sa
rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý odoslal
objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”).
Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým
prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie.

9. Službou je
každý produkt zverejnený na Internetovom obchode.

10.  Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná
inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (Prievozská 32, 820 07  Bratislava 27), Odbor výkonu dozoru, tel. č 02/58 27 21 72.

 

Čl.
II

Informácie o tovare a cene

 

1.
Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu je konečná. Cena nezahŕňa
náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby.
Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené
pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. Predávajúci
nie je platcom DPH.

2. Všetky akcie
platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak,
prípadne do platnosti termínu akcie.

Čl. III

Objednávka
tovaru

1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky
akceptuje cenu tovaru, obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetového
obchodu.

2. Po odoslaní objednávky bude
Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru, zaslaný
potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na
spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie
informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje
Kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo
objednaného tovaru a výslednú cenu tovaru.

3. Pred potvrdením objednávky bude
stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.

4. Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča
Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a
detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky.

 

Čl. IV

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

1. Kúpna zmluva je
uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho
Predávajúcim vo forme:

a) e-mailovej
správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na ahoj@ancug.sk,

b) Kupujúcim
vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho,

c) telefonickej
objednávky.  

2. Záväzným
akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie Predávajúcim
Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po
overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené
napríklad ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky,
ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho
objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má
len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho
objednávky.

3. Záväzné akceptovanie objednávky
obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom
kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o
Kupujúcom, resp. adrese, kde

má byť tovar
dodaný, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre
Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.

4. Kúpnu zmluvu je
možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi
Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis
neustanovuje inak.

5. Na e-mailovú
adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie
ohľadom jeho objednávky.

 

Čl. V

Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej
cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem
zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti
tovaru.

2.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený,
aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

3. Kupujúcemu doklady v písomnej alebo
elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené
nesprávne udanou adresou prijímateľa.

2. Prípadné nedodanie tovaru, ku
ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať,
skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto
bezodkladne oznámiť.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo
výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno
Predávajúceho.

 

Čl. VI

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci je
oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014
Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej
objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

2. V súlade s § 7
ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom
ktorej je:

a) predaj tovaru
uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený,

b) predaj tovaru zhotoveného
podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo
tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku),

c) predaj tovaru,
ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) vykonanie
naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho,

e) poskytovanie elektronického obsahu inak ako
na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom
spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

f)
predaj periodickej tlače s výnimkou
predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom
obale,

g)
predaj zvukových záznamov, obrazových
záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru
predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

3. Kupujúci má právo po prevzatí
tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť, aby zistil
vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po
niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Tovar použitý aj v menšom rozsahu vrátiť
nemožno, ak Predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na
zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou
uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

a) je v pôvodnom stave,

b) nejaví známky používania a
opotrebovania,

c) je nepoškodený,

d) je kompletný (vrátane
príslušenstva, návodu atď.).

4. Právo na
odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej
podobe alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu Predávajúceho, prípadne
odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na Internetovej stránke
Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo
oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

5. Kupujúci je
povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar
späť na adresu Predávajúceho. Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú
potrebu kópiu daňového dokladu (faktúry) a tovar zaslal doporučene a ako
poistenú zásielku. Tovar nie je vhodné zasielať dobierkou, takýto tovar nebude
prevzatý.

6. Kupujúci je
povinný priložiť do balíka daňový doklad (faktúru), s kompletným
príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. ktorý mu bol doručený. Lehota na
vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu
najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Náklady spojené
s vrátením tovaru znáša Kupujúci. Podľa dostupných informácií, je predpokladaný
odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti
odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný
prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 5,- EUR bez DPH.

8. Predávajúci sa
zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená
rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný
spôsob platby. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného
tovaru späť na adresu Predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho
zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. V prípade neoprávneného
odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady Kupujúceho.

9. Neprevzatie zásielky, ktorú si Kupujúci
objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy.
Predávajúci má právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú
spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Pre účely úhrady týchto nákladov zašle Predávajúci
Kupujúcemu na jeho emailovú adresu výzvu k úhrade týchto nákladov spolu s
faktúrou k úhrade. Kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet Predávajúceho do 5
pracovných dní od obdŕžania výzvy k úhrade faktúry. Všetky
spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky.

10. V prípade, ak Kupujúci nesplní
niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných
podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je
povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok
Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru
naspäť Kupujúcemu.

 

Čl. VII

Stornovanie objednávky

 

1. Kupujúci môže stornovať objednávku,
ktorá ešte nebola vybavená najneskôr v deň odoslania objednávky,
zaslaním žiadosti na ahoj@ancug.sk alebo telefonicky. Za storno objednávky
podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V
prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu
v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená
úhrada kúpnej ceny.    

2. Predávajúci má
právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O
stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať
telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej
časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého
bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

 

Čl. VIII

Platobné podmienky

 

1. Internetový obchod ponúka
nasledovné možnosti platby:

a) Dobierka - Najčastejší spôsob platby,
kedy Kupujúci uhrádza objednávku priamo v pobočke Slovenskej pošty.

b) Prevodom/vkladom
na bankový účet Predávajúceho - Platba prostredníctvom vkladu/prevodu na bankový účet
Predávajúceho, ako variabilný symbol slúži číslo faktúry/zálohovej faktúry,
ktorú Kupujúci obdrží do 24 hodín od vytvorenia objednávky.

c) Prostredníctvom
platobnej brány PayPal - Platba vykonaná elektronicky prostredníctvom zabezpečenej
platobnej brány, ktorá zodpovedá celosvetovým štandardom a spĺňa najprísnejšie
bezpečnostné požiadavky.

2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci
jednej objednávky sa môže meniť v závislosti na počte objednaných kusov.

3. Kúpnu cenu nie
je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym
subjektom.

4. Daňový doklad
(faktúra) sa zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo bude pri doručení
priložený v balení tovaru. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF
zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového
dokladu.

5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia
a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci
prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

Čl. IX

Dodacie podmienky

 

1. Dodacia lehota
začína plynúť dňom vykonania objednávky v prípade platby prostredníctvom
dobierky alebo platobnej brány PayPal alebo dňom prijatia platby na bankový
účet.

2. Obvyklá dostupnosť
tovaru sa môže meniť a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného
tovaru.

3. Ak sa nedohodlo
inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar bezodkladne do 3
pracovných dní v rámci Slovenska, do 7 pracovných dní v rámci Česka, najneskôr
však do 10 pracovných dní od vykonania objednávky, ak pri tovare nebola uvedená
dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase.
Dodanie tovaru uskutočňuje počas pracovných dní od 08:00-18:00.

4. Dodacie lehoty
sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností,
ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa
nedajú Predávajúcim ovplyvniť.

5. Ak sa v
objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci
informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v
prípade, ak sa objednávke nachádza len jeden tovar.

6. Kupujúci je
povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či
nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo
nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho e-mailom
alebo telefonicky a s dopravcom spísať tzv. škodový zápis.

7. Kupujúci je
povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak
Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu
opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na
náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné
doručenie tovaru.

8. Kupujúci je
povinný prevziať tovar v mieste a v čase, ktoré je Predávajúcim alebo jeho
zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo
iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

9. Dodanie tovaru:

a) Osobne po dohode - len v rámci mesta
Bratislava (všetky mestské časti). Pri vytváraní objednávky je potrebné zadať telefónne
číslo, na ktoré bude Predajca Kupujúceho kontaktovať z dôvodu dohodnutia sa na
mieste a čase odberu. Internetový obchod Ancug.sk nemá žiadne fyzické odberné
miesto.
b) Prostredníctvom Slovenskej pošty podľa platného cenníka.
Platba na dobierku je možná len na území Slovenska.

10. Prehľad ceny poštovného (1 zabalené tričko = 250 g)Čl. X

Reklamačný poriadok

 

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu
písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej
adrese ahoj@ancug.sk v zákonom stanovenej
záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu
alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru
Kupujúcim.  

2. Kupujúci je pri
uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom
originál daňového dokladu (faktúru). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar
zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas
prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene a ako
poistenú zásielku.  

3. Kupujúci je
povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie,
najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady je Kupujúci povinný jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú
adresu.

4. Predávajúci
zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

5. Predávajúci
nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým
poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym
zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania,
v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej
osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v
podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými
vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o
tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami
alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Predávajúci
určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä
ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá
nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie
bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou.
Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru
Predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne inak.

7. V prípade
reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného
posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy
výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať
výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia
reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby
oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na
odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné
s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na
výsledok odborného posúdenia.

8. Ak ide o vadu,
ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje
Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni
tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na
výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva
prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec
riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa
rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne
opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri
odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci
môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka
len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o
neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci
právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

9. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od
zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však
zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

10. Predávajúci je povinný  vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné
konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b)
výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy
z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Čl. XI

Ochrana a spracovanie osobných údajov

 

1. Predávajúci spracúva osobné údaje
Kupujúceho výlučne za účelom vzájomného kontaktovania (vybavenia žiadostí a
dotazov), spracúvania Cookies (vrátane Google Analytics) a uzavretia Kúpnej
zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej
zmluvy podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového
dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky,
doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie
alebo vrátenia tovaru, nevyhnutnou komunikáciou medzi stranami.

2. Predávajúci
vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude
konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci
vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne
na dobrovoľnosti Kupujúceho.

3. Predávajúci
spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová
adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ a kontaktné telefónne číslo.

4. Kupujúci
udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním podľa bodu 1. na obdobie najviac 5
rokov, s výnimkou odberu noviniek, kde Predávajúci spracúva po dobu 4 rokov. Súhlas
so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou
formou, ústne telefonicky alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných
údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov,
ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

5. Predávajúci neposkytuje,
nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s
výnimkou prepravnej služby, prevádzkovateľovi platobnej karty PayPal a
účtovného programu idoklad.sk, účtovnej firme, štátnym orgánom a banky, s
ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky a plnenie
zákonných povinností.

6. Kupujúci môže požiadať o zmenu,
opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich
osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo
elektronickou poštou na adrese ahoj@ancug.sk.

7. Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré
sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve Internetovej
stránky Prevádzkovateľa a ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia
s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) Kupujúceho. Cookies
obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a
hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky prehliadač znovu načíta
súbory cookies a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá
pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré sa používajú na Internetovej
stránke, nepoškodzujú žiadne zariadenia Kupujúceho. V prípade návštevy
Internetovej stránky a v prípade, že Kupujúci vyjadril dobrovoľný súhlas so
súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používanie.

8. Predávajúci sa
zaväzuje využívať súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a
zlepšovať štruktúru a obsah Internetovej stránke.

 

Článok XII.
Riešenie
spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

 

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým
predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil
jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o
nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie
zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej
odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako
aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom
európskej platformy. Príslušným subjektom na
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská
obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v
zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom
hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/);
zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia
sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie
svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line,
ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci si vyhradzuje
právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez
predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok
alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých
obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky
Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj
reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu.

4. Tieto obchodné podmienky
vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť  26.mája 2018.
5. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči
kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.