Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov

 
Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne.
Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a
osobné údaje.

Najdôležitejšie základné informácie:

1. Prevádzkovateľom tejto Internetovej stránky je D&G Company s.r.o., so sídlom Ružinovská 4814/1, 821 02 Bratislava, IČO: 476 95 561,
DIČ: 202 405 9796.  

2. Vždy budeme postupovať podľa zákonov: Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby,
potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu
osobných údajov. Sľubujeme, že pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať
všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ešte viac. Vaše osobné údaje
spracovávame len na sledovaný účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas so
spracovaním.

3. Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby
žiaden z údajov neunikol.

4. Neukladáme údaje o platobných kartách: Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o
platobných kartách, preto pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na naše
servery, každá transakcia prebieha výhradne na stránkach vašej banky alebo
prevádzkovateľa prísne zabezpečenej platobnej brány PayPal.

5. Informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám: vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme,
neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je
spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky,
prevádzkovateľ platobnej brány, štátne orgány, prevádzkovateľ fakturačného
systému idoklay.sk a doručovateľské spoločnosti.

6.     Údaje o vás môžete meniť: vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť v užívateľskom účte. Rovnako
môžete kedykoľvek a jednoducho podať odvolanie na spracovanie vašich osobných
údajov. Okrem iného máte právo na výmaz, opravu alebo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov. Máte právo podať námietku proti spracúvaniu alebo jeho
rozsahu. Všetky tieto žiadosti stačí jednoducho zaslať na náš e-mail. V
takomto prípade sme však oprávnený žiadať o poskytnutie dodatočných informácií
potrebných na potvrdenie vašej totožnosti. Oznámenia o prijatých opatreniach
vám zašleme bez zbytočného odkladu, nie neskôr ako do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti.    

 

.....a
teraz niečo viac

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme
o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných
údajov v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ). My sa týmto zákonom pri
používaní vašich údajov riadime. Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi
osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade
s platnými a účinnými právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že budeme
spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom,
ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich
nebudeme nijako obchádzať. Vyhlasujeme, že váš súhlas si nebudeme vynucovať.
Váš súhlas sa zakladá výlučne na dobrovoľnosti!

Pred nakupovaním na Internetovej stránke sa
nevyžaduje registrácia. Stačí jednoducho vyplniť základné údaje potrebné k
vybaveniu vašej žiadosti. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a
doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a
povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

 

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by
sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za
tovar cez internetbanking) sú realizované priamo na stránkach vašej banky
alebo prevádzkovateľa zabezpečenej platobnej brány, ktorá nám poskytne jedine
informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu
(aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom
prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje
alebo zostatok na vašom účte.

 

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické
informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov a ktoré sú potrebné pre
správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste
na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli) a pre účely cielenia našej
marketingovej stratégie.

Na našom servery používame ďalej súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané
pri návšteve našej Internetovej stránky a ukladané do vášho zariadenia
(počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr.
smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory
vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z
ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky
webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť Internetovej
stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame,
nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia.

Cookie
súbory Google Analytics zhromažďujú štandardné informácie o správaní
návštevníkov v anonymnej podobe na internete. Informácie
vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane IP adresy) sú
prenášané do Googlu. Táto informácia je potom použitá na vyhodnotenie
návštevníka a zostavenie štatistických správ ohľadne činnosti na stránke pre nás.
Nikdy nebudeme (a ani neumožníme žiadnej tretej strane) používať štatistický
analytický nástroj pre sledovanie alebo zhromažďovanie vašich osobných údajov na
našej stránke. Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami
Google. Ani my a ani Google nespojí, alebo sa nebude snažiť spojiť IP adresu s vašou
identitou.

Ak navštívite našu Internetovú stránku a v prehliadači je povolené
prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok
používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého
prehliadača. Cookies
používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby,
prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Cookies
si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových
prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto
nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že
sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete
v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad
na funkčnosť našej Internetovej stránky.

Súbory cookies využívame na:

·      
správnu funkčnosť
košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku

·      
Google Analytics

·      
zapamätanie vašich
prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať

·      
čo najlepšie
prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti,
vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách

·      
meranie výkonu servera
a hostingu webstránky

Súbory cookie používané na našej
Internetovej stránke možno rozdeliť na dva základné typy. krátkodobé, tzv.
„session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok dlhodobé,
tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie
alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom
zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Vaše
osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak
je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým
vopred vyslovili súhlas.

a) spracovateľom na základe plnenia kúpnej
zmluvy pre výkon interných procesov a postupov
b) poskytovateľom platobných služieb s cieľom
spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky a plnenia kúpnej
zmluvy
c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných
produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
d) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám
zapojeným do spracovania dát a spracovania emailov (napr. účtovný systém
idoklady.sk, Google Analytics, doručovateľské služby)
e) tretím stranám, napr. prvým zástupcom, súdom
s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami
f) verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich
oprávneného záujmu, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Tieto
spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných
spoločností a osôb.

Majte na pamäti, že spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané
hlavne v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je
nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a služby a plnenie
zmluvného vzťahu, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Svoj
súhlas však môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na
e-mailovú adresu uvedenú na Internetovej stránke alebo ústne telefonicky.
Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov
zabezpečíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli
predmetom spracúvania.  

V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie vašich
údajov (e-mailová adresa) na marketingové účely (odber noviniek a akcií),
súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si
vedomí, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby
spracúvania Vašich osobných údajov, najneskôr do štyroch rokov od udelenia
súhlasu. V každej e-mailovej adrese nájdete odkaz, po kliknutí na tento odkaz a
potvrdení bude váš e-mail vyradený z databázy.

Vaše údaje sme oprávnení spracovávať aj po
skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu a v nevyhnutnej
miere pre účely štatistiky, prieskumu, návštevnosti a obrate avšak v
anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude vás možné nijakým spôsobom
identifikovať.

 

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných
údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí
účelu maximálne po dobu piatich rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a
postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní,
na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne
záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ Internetovej stránky oprávnený viesť
evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli
účastníkom.

 

Ako dotknutá osoba môžete u nás uplatniť všetky vaše práva podľa ustanovení
ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte
právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava.

Na základe vašej objednávky realizovanej na Internetovej stránke Prevádzkovateľa
budeme spracovávať tieto osobné údaje:

A. Účel spracúvania osobných údajov:              
   

·      
Predaj a
odoslanie tovaru kupujúcemu (vyhotovenie faktúry)

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave
spracúvania vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných
údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, likvidáciu a výmaz osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania
alebo ak došlo k porušeniu zákona. Ďalej máte právo podať námietku proti
spracúvanie osobných údajov. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných
údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí
účelu maximálne po dobu troch rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad,
evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na
účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností
uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s predajom a vybavením vašej objednávky spracúvame tieto
údaje: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa
(adresa doručenia), mesto, štát, PSČ. a v prípade, že nakupujete v rámci
podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ/DPH.  

B. Účel spracúvania osobných údajov:              
   

·      
marketing
(odber noviniek a akcií)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Nie ste povinní súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek
odvolať. Poskytnutý súhlas platí do odvolania alebo po dobu štyroch rokov od
udelenia súhlasu. Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy sa môžete
prihlásiť k odberu noviniek a vyjadriť tak svoj súhlas so zasielaním
marketingových letákov, rôznych akcií a zliav na ponúkané tovary a služby alebo
iných propagačných materiálov.

V prípade, že prestanete súhlasiť so spracúvaním
osobných údajov – zasielaním ponúk, môže požiadať prevádzkovateľa Internetovej
stránky na e-mailovej adrese o skončenie spracúvania osobných údajov,
v tomto prípade sa vaše osobné údaje zlikvidujú a reklamné
ponuky sa už nebudú posielať prípadne kliknutím na odkaz v e-mailovej
správe alebo na Internetovej stránke.

Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave
spracúvania vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných
údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania
alebo ak došlo k porušeniu zákona. Ďalej máte právo podať námietku proti
spracúvaniu osobných údajov.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s marketingovým účelom spracúvame tieto osobné údaje - email.


C. Účel spracúvania osobných údajov:              
   

·      
Kontaktný
formulár (kontaktujte nás)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy, ktorý neslúži na
spracúvanie, môžete zanechať správu, žiadosť alebo akýkoľvek dotaz v
súvislosti s prevádzkou Internetovej stránky a poskytnutými službami.  Tieto údaje nie sú ďalej spracúvané, sú okamžite po vybavení Vašej žiadosti likvidované.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s kontaktovaním spracúvame tieto osobné údaje do vybavenia
Vašej žiadosti alebo dopytu - email.